Luật Thi Đua Khen Thưởng 2018

     


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 06/2022/QH15

Hà Nội, ngày 15 mon 6 năm 2022

LUẬT

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa xóm hội chủnghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Bạn đang xem: Luật thi đua khen thưởng 2018

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Luật này hình thức về đối tượng,phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình từ bỏ và giấy tờ thủ tục thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Luật này áp dụng so với cá nhân, tập thể, hộgia đình người việt nam Nam; cá nhân, bầy đàn người vn định cư sinh hoạt nước ngoài;cá nhân, tập thể tín đồ nước ngoài.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

Trong điều khoản này, các từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1.Thi đualàhoạt cồn có tổ chức triển khai do người có thẩm quyền phát cồn vớisự thâm nhập tự nguyện của cá nhân, tập thể, hộ giađình.

2.Danh hiệu thi đualàhình thức ghi nhận, biểu dương, vinh danh và khuyến khích bằnglợi ích thứ chất đối với cá nhân, tập thể, hộ mái ấm gia đình có kết quả trong thi đua.

3.Khen thưởnglàviệc ghi nhận, biểu dương, vinh danh và khích lệ bằng tác dụng vật chất đối vớicá nhân, tập thể, hộ mái ấm gia đình có thành tích trong xâydựng và đảm bảo Tổ quốc.

4. Sáng kiến là chiến thuật cótính bắt đầu về kỹ thuật, cai quản lý, tác nghiệp, ứngdụng văn minh kỹ thuật mang đến hiệu quả, lợi íchthiết thực đang được vận dụng tại cơ sở, có công dụng nhân rộng với được cấp có thẩmquyền công nhận.

5. Bộ, ban, ngành,tỉnh bao hàm Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ; Tòaán nhân dân tối cao; Viện kiểm sátnhân dân về tối cao; công sở Trungương Đảng, những ban của Đảng và tương tự ở trung ương; văn phòng công sở Quốchội; Văn phòng quản trị nước;Kiểm toán đơn vị nước; Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc nước ta và cơ quantrung ương của các tổ chức chính trị - thôn hội,tổ chức thiết yếu trị buôn bản hội - công việc và nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảngthuộc Đảng bộ khối các cơ quan liêu trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương.

6. Năm tròn là số thời gian kỷ niệm tất cả chữ sốcuối thuộc là “0”.

Điều 4. Mụctiêu của thi đua, khen thưởng

1. Mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thuhút, khuyến khích hầu như cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống lịch sử yêunước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên xong xuôi tốt nhiệm vụ,đạt được thành tích rất tốt trong gây ra và bảo đảm Tổ quốc vì kim chỉ nam dângiàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Mục tiêu của tâng bốc là nhằm mục tiêu khuyếnkhích, khích lệ cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua; ghi nhận công lao,thành tích của cá nhân, tập thể, hộ mái ấm gia đình trong xây cất và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

Điều 5. Nguyêntắc thi đua, khen thưởng

1. Vấn đề thi đua được thực hiệntheo các nguyên tắc sau đây:

a) từ nguyện, trường đoản cú giác, công khai,minh bạch;

b) Đoàn kết, hợp tác và cùng pháttriển.

2.Việc tán dương được thựchiện theo những nguyên tắc sau đây:

a) chính xác, công khai, minh bạch,công bằng, kịp thời;

b) bảo đảm thống độc nhất vô nhị giữa hình thức,đối tượng khen thưởng cùng công trạng, thành tích đạt được;

c) Một hiệ tượng khen thưởng tất cả thểtặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng những lần, những hình thứccho một kết quả đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng cho đó;

d) chú ý khen thưởng cá nhân, tập thể, hộgia đình thẳng lao động, sản xuất, tởm doanh; cá nhân, tập thể công tác ởđịa bàn biên giới, bên trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt cạnh tranh khăn.

3.Bảo đảm đồng đẳng giớitrong thi đua, khen thưởng.

Điều 6. Danhhiệu thi đua

1. Thương hiệu thi đua so với cánhân.

2. Danh hiệu thi đua đối với tậpthể.

3. Danh hiệu thi đua so với hộgia đình.

Điều 7.Căn cứ xét tặng ngay danh hiệu thi đua

1. Phong trào thi đua.

2. Kết quả thi đua.

3. Tiêu chuẩn danh hiệu thiđua.

Điều 8.Các loại hình khen thưởng

1. Khen thưởng công sức làkhen thưởng mang đến cá nhân, tập thể liên tục có thành tích xuất nhan sắc trong xâydựng và bảo đảm Tổ quốc.

2. Khen thưởng đột nhiên xuất làkhen thưởng kịp thời mang lại cá nhân, tập thể, hộgia đình lập được thành tựu xuất sắc tự dưng xuất.

3. Tán thưởng phongtrào thi đua là khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộgia đình tất cả thành tích xuất dung nhan trong các phong trào thi đuado cấp gồm thẩm quyền phạt động, chỉ huy trong thờigian cụ thể hoặc thi đua theo chuyên đề ship hàng nhiệmvụ chủ yếu trị của Đảng, công ty nước.

4. Khen thưởng quy trình cốnghiến là tán thưởng cho cá thể có quy trình tham gia hoạt động lâu dàitrong các giai đoạn phương pháp mạng hoặc trong xuất bản và bảo vệ Tổ quốc, giữ chuyên dụng cho lãnh đạo, cai quản trong cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sựnghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị- thôn hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp được Đảng, bên nước giao nhiệm vụ, cócông lao, thành tích góp sức vào sự nghiệp giải pháp mạng của Đảng và của dân tộc.

5. Tán dương theo niên hạnlà khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân bao gồm thànhtích, có quá trình công tác vào lực lượng vũ trangnhân dân.

6. Tán thưởng đối ngoại là khen thưởng đến cánhân, cộng đồng người vn định cư ngơi nghỉ nước ngoài; cá nhân, tập thể fan nướcngoài bao gồm thành tích góp phần vào công cuộc thành lập và bảo đảm an toàn Tổ quốc Việt Nam.

Điều 9.Hình thức khen thưởng

1. Huân chương.

2. Huy chương.

3. Danh hiệu vinh dự đơn vị nước.

4. “Giải thưởng hồ nước Chí Minh”,“Giải thưởng nhà nước”.

5. đáng nhớ chương.

6. Bằng khen.

7. Giấy khen.

Điều 10.Căn cứ xét khen thưởng

1. Các kết quả đạt được.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng.

3. Điều kiện và yếu tố hoàn cảnh cụthể lập được thành tích.

Điều 11. Quỹ thi đua, khenthưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng được có mặt trêncơ sở giá thành nhà nước, tự quỹ thi đua, khen thưởng của doanh nghiệp, các tổchức kinh tế tài chính khác, sự góp sức của cá nhân, tổ chức triển khai trong nước, cá nhân, tổ chứcnước bên cạnh và các nguồn thu không giống theo cơ chế của pháp luật.

2. Quỹ thi đua, tâng bốc được dùng để làm chi tổchức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; bỏ ra thưởng so với danh hiệu thiđua, bề ngoài khen thưởng cho thành tích đã có được trong xây cất và bảo đảm an toàn Tổquốc; đưa ra in, làm cho hiện đồ dùng khen thưởng hoặc bộ quà tặng kèm theo phẩm lưu niệm đến cá nhân, tậpthể, hộ gia đình.

3. Bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức,đơn vị lập quỹ thi đua, khen thưởng để chi tổ chức triển khai các phong trào thi đua cùng thựchiện thiết yếu sách, chính sách về khen thưởng theo như đúng quy định của pháp luật.

4. Người ra ra quyết định khen thưởng tất cả trách nhiệmchi thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng bởi cấp bản thân quản lý; trường hợp chủ tịchnước, chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ quyết định khen thưởng thì cơ sở đã đềnghị khen thưởng nguyên lý tại những khoản 2, 3 cùng 4 Điều 83 của Luật này có tráchnhiệm đưa ra thưởng trường đoản cú quỹ thi đua, khen thưởng vì cấp mình quản lý.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể việc thành lập,quản lý và áp dụng quỹ thi đua, khen thưởng.

Điều 12. Hiệnvật khen thưởng

1. Hiện thứ khen thưởng là thành phầm đặc biệt, được đơn vị nước bảo hộ để tặngcho tập thể, hộ gia đình, tặng hoặc truy tặng ngay cho cá nhânkhi được cấp tất cả thẩm quyền quyết định khen thưởng, tất cả huânchương, huy chương; huy hiệu của thương hiệu “Anh hùng Lực lượng thiết bị nhândân”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, thương hiệu “Bà mẹ vn anh hùng”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; lưu niệm chương; bằng, cờ, giấy khen của những danh hiệu thi đua và hình thứckhen thưởng.

2. Chínhphủ quy định chi tiết mẫu, màu sắc,số sao, số vạch đến từng loại, hạng huân chương, huy chương, huy hiệu của danh hiệu “Anh hùng Lực lượng trang bị nhân dân”, danhhiệu “Anh hùng Lao động”, danh hiệu“Bà mẹ việt nam anh hùng”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, kỷ niệmchương; hóa học liệu, kích cỡ khung những loại huân chương, huy chương, bằng, cờ, giấy khen của các danh hiệu thi đuavà hình thức khen thưởng; thủ tục cấpđổi, cấp lại hiện vật khen thưởng.

Điều 13.Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong công tác thi đua, khen thưởng

1. Bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trựctiếp lãnh đạo, chỉ đạo và phụ trách về tác dụng công tác thi đua, khenthưởng; phát hiện tại cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tíchđể tâng bốc theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất cấptrên khen thưởng; nhân rộng điển hình nổi bật tiên tiến; đánh túi tiền tích; chịutrách nhiệm về quyết định khen thưởng và câu hỏi trình cung cấp trên khen thưởng.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cótrách nhiệm áp dụng technology thông tin, tân tiến hóa về quản lýcông tác thi đua, khen thưởng.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,các tổ chức thành viên của phương diện trận, vào phạm vi nhiệmvụ, quyền lợi của mình, triển khai quy định trên khoản 1, khoản 2 Điều nàyvà có trọng trách sau đây:

a) Tuyên truyền, vận động,động viên các đoàn viên, hộiviên cùng Nhân dân thực hiện quy định về thi đua, khen thưởng;

b) tổ chức triển khai hoặc phối kết hợp vớicơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng tổ chức các phong trào thiđua;

c) đo lường và tính toán việc thực hiệnchính sách, lao lý về thi đua, khen thưởng cùng phảnbiện xóm hội đối với dự thảo chính sách, luật pháp về thi đua, khen thưởng.

4. Cơ quan báo mạng có trách nhiệm thực hiện quyđịnh tại khoản 1, khoản 2 Điều này và liên tục tuyên truyền chủ trương củaĐảng, chính sách, pháp luật trong phòng nước về thi đua, khen thưởng; lành mạnh và tích cực thamgia phát hiện cá nhân, tập thể, hộ mái ấm gia đình có kết quả xuất sắc; phổ biến,nêu gương nổi bật tiên tiến, bạn tốt, vấn đề tốt, đóng góp thêm phần cổ vũ, khích lệphong trào thi đua. Công tác tuyên truyền phản ánh đúng kết quả của phong tràothi đua và công tác khen thưởng; đúng lúc phản ánh, chống chọi với các hành vivi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tham mưu, giúp bài toán về công tác thiđua, tâng bốc có nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu, đề xuất thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

b) Thammưu phân phát động phong trào thi đua; tạo chương trình, kế hoạch, văn bản thi đua;

c) phía dẫn, đôn đốc, kiểm tra bài toán thực hiệncông tác thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng ngay danh hiệu thi đuavà hiệ tượng khen thưởng; trình cấp gồm thẩm quyền đưa ra quyết định việc khen thưởng;

d) tham vấn sơ kết, tổng kết các trào lưu thiđua.

Điều 14. Trọng trách của cá nhân, tổ chức nước ta khi thừa nhận hình thứckhen thưởng của cá nhân, tổ chức triển khai nước ngoài

1. Cá nhân,tổ chức việt nam khi nhận hình thức khen thưởng của cánhân, tổ chức nước ngoài phải được cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyềncủa nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam gật đầu hoặc theo mức sử dụng của điềuước quốc tế mà nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa nước ta làthành viên.

2. Chủ yếu phủquy định cụ thể Điều này.

Điều 15.Hành vi bị nghiêm cấm vào thi đua, khen thưởng

1. Tổ chức triển khai thi đua, khen thưởngtrái với chủ yếu sách, pháp luật của phòng nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụlợi.

2. Cản trở, nhũng nhiễu,tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng.

3. Kê khai gian dối, có tác dụng giả hồsơ, xác nhận, đề xuất sai vào thi đua, khen thưởng.

4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạnđể đề nghị, quyết định khuyến mãi danh hiệu thi đua, hiệ tượng khen thưởng trái pháp luật.

5. áp dụng hiện trang bị khen thưởng trái thuầnphong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, ảnh hưởng tác động xấu đến xã hội.

6. Sử dụng quỹ thi đua, khenthưởng trái nguyên lý của pháp luật.

ChươngII

TỔ CHỨC THIĐUA, DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều16. Hình thức, phạm vi tổ chức triển khai thi đua

1. Hiệ tượng tổ chức thi đuagồm:

a) Thi đua thường xuyên;

b) Thi đua theo chuyên đề.

2. Phạm vi tổ chức triển khai thi đua gồm:

a) Toàn quốc;

b) Bộ, ban, ngành, đoànthể, địa phương;

c) Cụm, khối thi đua bởi vì Hội đồngThi đua - Khen thưởng những cấp tổ chức;

d) Cơ quan, tổ chức, solo vị.

Điều17. Ngôn từ tổ chức trào lưu thi đua

1. Khẳng định mục tiêu, phạmvi, đối tượng, ngôn từ và tiêu chí, thời gian, kế hoạch, phương án tổ chứcphong trào thi đua.

2. Phạt động, triển khai, thựchiện trào lưu thi đua.

3. Kiểm tra, giám sát và đo lường phongtrào thi đua.

4. Tuyên truyền, vạc hiện,bồi dưỡng và nhân rộng điển hình nổi bật tiên tiến.

5. Sơ kết, tổng kết cùng khenthưởng.

Điều 18. Thẩm quyền phát động, lãnh đạo phong trào thi đua

1. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chínhphủ phân phát động, chỉ đạo phong trào thi đua vào phạm vi toàn quốc.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ, ngườiđứng đầu ban, ngành phân phát động, chỉ huy phong trào thi đua vào phạm vi ngành và nghành nghề dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lí lý.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân những cấpphát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi địa phương.

4. Bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức,đơn vị vạc động, chỉ huy phong trào thi đua vào phạm vi cơ quan, tổ chức,đơn vị nằm trong thẩm quyền quản lí lý.

Điều 19. Danhhiệu thi đua so với cá nhân

1. “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

2. Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.

3. “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

4. “Lao độngtiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Điều 20. Danh hiệu thi đua so với tập thể, hộ gia đình

1. Danh hiệuthi đua đối với tập thể gồm:

a) “Cờ thi đua của thiết yếu phủ”;

b) Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) “Tậpthể lao hễ xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”;

d) “Tập thểlao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”;

đ) Xã, phường, thị trấn tiêubiểu;

e) Thôn, tổ dân phố văn hóa.

2. Danh hiệuthi đua so với hộ mái ấm gia đình là “Gia đình văn hóa”.

Điều 21. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

1. Danh hiệu“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” nhằm tặngcho cá nhân đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) tất cả thành tích xuất sắc đẹp tiêu biểuđược lựa chọn trong những những cá nhân có 02 lần liên tục đượctặng danh hiệu đồng chí thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Có ý tưởng sáng tạo đã được áp dụng kết quả và có khả năng nhân rộng trong việt nam hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, dự án công trình khoa học và công nghệ đã đượcnghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi tác động trong toànquốc hoặc mưu trí, sáng chế trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu bao gồm phạm vi ảnh hưởngtrong toàn quốc.

2. Tín đồ đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh giấc xem xét, công nhận công dụng vàkhả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong vn của sáng sủa kiến, đề bài khoa học, đề án khoa học, dự án công trình khoa học cùng công nghệ.

Bộ trưởng bộ Quốc phòng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an coi xét, công nhận sự mưu trí, sáng chế trong chiếnđấu, ship hàng chiến đấu gồm phạm vi tác động trongtoàn quốc.

Điều 22. Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh

1. Danh hiệu đồng chí thi đua Bộ, ban,ngành, tỉnh giấc để tặng cho cá nhân đạtcác tiêu chuẩn sau đây:

a) tất cả thànhtích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong các những cánhân gồm 03 lần liên tục được khuyến mãi danh hiệu “Chiến sĩ thiđua cơ sở”;

b) có sáng kiếnđã được áp dụng tác dụng và có tác dụng nhân rộng lớn trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc gồm đềtài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học vàcông nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệuquả, gồm phạm vi tác động trong Bộ, ban,ngành, tỉnh giấc hoặc mưu trí, sáng chế trong chiến đấu, ship hàng chiếnđấu bao gồm phạm vi tác động trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

2. Người đứngđầu Bộ, ban, ngành, thức giấc xem xét,công nhận công dụng và tài năng nhân rộng, phạm vi hình ảnh hưởngtrong Bộ, ban, ngành, tỉnh giấc của sángkiến, đề bài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng BộQuốc phòng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưutrí, sáng chế trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu bao gồm phạmvi tác động trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công annhân dân.

Điều 23. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Danh hiệu “Chiếnsĩ thi đua cơ sở” để khuyến mãi cho cánhân đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

1. Đạt tiêuchuẩn thương hiệu “Lao rượu cồn tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

2. Hoànthành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có ý tưởng được cơ sở công nhấn hoặccó vấn đề khoa học, đề án khoa học, côngtrình khoa học và technology đã được nghiệmthu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, giao hàng chiến đấu được đơn vị côngnhận.

Điều 24. Thương hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”

1. Danh hiệu“Lao cồn tiên tiến” để khuyến mãi chocán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao động đạt những tiêuchuẩn sau đây:

a) xong tốt trọng trách trở lên;

b) Có ý thức tự lực, từ bỏ cường, đoàn kết, tương trợ,tích cực tham gia phong trào thi đua.

Xem thêm: Nguyễn Sơn Lâm So You Think You Can Dance, Nguyen Sơn Lam (Bim)

2. Danh hiệu“Chiến sĩ tiên tiến” để tặng ngay choquân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc chống thuộcQuân team nhân dân; dân quân hay trực, dân quân trường đoản cú vệ cơđộng; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, côngnhân thao tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an quần chúng. # đạt những tiêu chuẩnquy định tại khoản 1 Điều này.

3. Danh hiệu“Lao hễ tiên tiến” để tặng kèm cho công nhân, nông dân, ngườilao cồn không thuộc đối tượng quy định trên khoản 1 và khoản 2 Điều nàyvà đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lao động,sản xuất có hiệu quả, lành mạnh và tích cực tham gia trào lưu thi đua với hoạtđộng thôn hội;

b) Gương mẫu chấp hành tốt chủtrương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước; gồm đạo đức, lối sống lànhmạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

4. Bộ, ban, ngành, tỉnh, vào phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình, chính sách chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét bộ quà tặng kèm theo danh hiệu “Lao hễ tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho cá thể trong cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền cai quản lý.

5. Cỗ Quốc phòng quy định cụ thể tiêu chuẩnxét tặng ngay danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” đốivới dân quân thường trực, dân quân từ bỏ vệ cơ động.

6. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhquy định cụ thể tiêu chuẩn chỉnh xét khuyến mãi danh hiệu “Lao cồn tiên tiến”quy định trên khoản 3 Điều này.

Điều 25. Danh hiệu “Cờ thi đua của thiết yếu phủ”

1. Danhhiệu “Cờ thi đua của chủ yếu phủ” để khuyến mãi hằng năm mang đến tập thể vượt trội xuất sắctrong số những tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua vày Bộ, ban, ngành, thức giấc tổ chứcvà đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) gồm thànhtích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua cùng nhiệmvụ được giao trong năm;

b) Nội cỗ đoànkết; tổ chức đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh; tiên phong trong việc thực hành thực tế tiết kiệm, kháng lãng phí, phòng, chống tham nhũng, xấu đi và các tệ nạn làng mạc hộikhác.

2. Thương hiệu “Cờthi đua của chủ yếu phủ” để khuyến mãi hằngnăm mang lại tập thể đứng vị trí số 1 cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tw tổ chức.

3. Thương hiệu “Cờthi đua của chủ yếu phủ” để tặng kèm chotập thể dẫn đầu trào lưu thi đua bởi Thủ tướng chủ yếu phủphát cồn có thời gian thực hiện tại từ 05 năm trở lên khi sơkết, tổng kết phong trào.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định đưa ra tiếtĐiều này.

Điều 26. Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh

1. Danh hiệucờ thi đua của Bộ, ban, ngành, thức giấc để tặng ngay hằng năm mang đến tậpthể dẫn đầu trào lưu thi đua của cụm, khối thi đua vị Bộ,ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) hoàn thànhvượt những chỉ tiêu thi đua và trọng trách được giao trong năm; là lũ tiêu biểuxuất dung nhan trong Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội bộ đoànkết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh; tích cực và lành mạnh thực hành ngày tiết kiệm, kháng lãng phí, phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xóm hộikhác.

2. Danh hiệucờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng ngay cho tậpthể dẫn đầu phong trào thi đua theo chăm đề vày Bộ, ban,ngành, thức giấc phát hễ có thời gian thực hiện tại từ 03 năm trởlên khi tổng kết phong trào.

3. Bộ,ban, ngành, tỉnh, vào phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi củamình, chính sách chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêuchuẩn xét tặng ngay danh hiệu cờ thi đua củaBộ, ban, ngành, tỉnh.

Điều 27. Danh hiệu “Tập thể lao cồn xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”

1. Thương hiệu “Tập thể lao cồn xuấtsắc” để khuyến mãi ngay hằng năm cho tập thể đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) xong xuất sắc nhiệm vụ đượcgiao;

b) Tích cựctham gia phong trào thi đua hay xuyên, thiết thực, hiệuquả;

c) bao gồm 100% cá thể trong tập thểhoàn thành trọng trách được giao, trong các số đó có ít nhất là 70%cá nhân đạt danh hiệu “Lao rượu cồn tiên tiến”;

d) tất cả cánhân giành danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

đ) Nội cỗ đoàn kết, gương mẫu chấphành tốt chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của phòng nước.

2. Thương hiệu “Đơn vị quyết thắng” để tặng cho cộng đồng thuộc lực lượng trang bị nhân dânđạt các tiêu chuẩn chỉnh quy định tại những điểma, b, d với đ khoản 1 Điều này,có 100% cá thể trong tập thể chấm dứt nhiệm vụ được giao,trong đó có tối thiểu là 70% cá thể đạt thương hiệu “Chiến sĩtiên tiến”.

3. Bộ, ban,ngành, tỉnh, vào phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi của mình,quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn chỉnh xét tặng danh hiệu “Tập thể lao hễ xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”.

Điều 28. Thương hiệu “Tập thể lao cồn tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”

1. Thương hiệu “Tập thể lao độngtiên tiến” để khuyến mãi hằng nămcho bầy đàn đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) chấm dứt tốt nhiệm vụ đượcgiao;

b) Tham gia phong trào thi đua thườngxuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể giành danh hiệu “Lao độngtiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ chính sách từ hình thứccảnh cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốtchủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước.

2. Danh hiệu“Đơn vị tiên tiến” để tặng kèm cho tậpthể ở trong lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩnquy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này, có ít nhất là 70% cá nhân trong anh em đạt danhhiệu “Chiến sĩ tiên tiến” với không có cá thể bị kỷ luật pháp từ vẻ ngoài cảnhcáo trở lên.

3. Bộ, ban, ngành,tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, dụng cụ chi tiết, hướngdẫn cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn xét tặngdanh hiệu “Tập thể lao rượu cồn tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”.

Điều 29. Thương hiệu xã, phường,thị trấn tiêu biểu

1. Thương hiệu xã, phường, thị trấntiêu biểu để khuyến mãi ngay hằng năm mang lại xã, phường, thị trấn dẫn đầu trào lưu thi đuacấp huyện cùng đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Thực hiện giỏi các nhiệm vụ kinh tế tài chính - buôn bản hội,quốc phòng, an ninh, riêng lẻ tự, an toàn xã hội được giao;

b) Đời sống kinh tế ổn định và từng bước pháttriển;

c) Đời sinh sống văn hóa, niềm tin lành mạnh, phongphú;

d) môi trường an toàn, thân thiện,cảnh quan sạch mát đẹp;

đ) Chấp hành xuất sắc chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh chính sách chi tiếttiêu chuẩn và việc xét tặng kèm danh hiệu xã, phường, thị trấn vượt trội trên cơ sởkhung tiêu chuẩn do chính phủ quy định.

Điều 30. Thương hiệu thôn, tổdân phố văn hóa

1. Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa truyền thống để tặng hằngnăm đến thôn, tổ dân phố trong phạm vi cung cấp xã đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) Đời sống kinh tế tài chính ổn định vàphát triển;

b) Đời sống văn hóa, tinh thầnlành mạnh, phong phú;

c) môi trường thiên nhiên an toàn, thân thiện,cảnh quan sạch mát đẹp;

d) Chấp hành xuất sắc chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của phòng nước; giữ vững hiếm hoi tự, antoàn xóm hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương;

đ) Có tinh thần đoàn kết, tương trợ,giúp đỡ cho nhau trong cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh công cụ chi tiếttiêu chuẩn và vấn đề xét tặng ngay danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa truyền thống trên các đại lý khungtiêu chuẩn do chính phủ quy định.

Điều 31. Thương hiệu “Giađình văn hóa”

1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” để khuyến mãi hằng nămcho hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Gương mẫu mã chấp hành tốt chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật trong phòng nước;

b) tích cực và lành mạnh tham gia các trào lưu thi đua laođộng, sản xuất, học tập, đảm bảo an ninh, cô quạnh tự, bình an xã hội của địaphương;

c) mái ấm gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh;thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, trợ giúp trong cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quy địnhchi ngày tiết tiêu chuẩn chỉnh và câu hỏi xét khuyến mãi danh hiệu “Gia đình văn hóa” bên trên cơ sởkhung tiêu chuẩn chỉnh do chính phủ nước nhà quy định.

Điều 32. Các danh hiệu thi đua khác

1. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- làng mạc hội, tổ chức triển khai chính trị làng mạc hội - nghề nghiệp, tổ chứcxã hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp docơ quan trung ương của những tổ chức này quy định.

2. Danh hiệu thi đua,tiêu chuẩn danh hiệu cờ thi đua của quânkhu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương tự thuộc bộ Quốcphòng, Ban Cơ yếu chính phủ do Bộtrưởng cỗ Quốc chống quy định.

3. Thương hiệu thi đua, tiêu chuẩn chỉnh danh hiệu cờthi đua của đại học giang sơn do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản quy định.

4. Danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn chỉnh danh hiệu thi đua so với cá nhân, bầy và người đang công tác, học tập tại cửa hàng giáo dụctheo mức sử dụng của điều khoản về giáo dục, đào tạo và huấn luyện do Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành hoặc fan đứng đầu Bộ, ngành làm chủ cơ sở giáo dục đào tạo quy định theo thẩm quyền.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG, TIÊUCHUẨN KHEN THƯỞNG

Mục 1. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨNKHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG

Điều33. Huân chương

1. Huânchương để khuyến mãi cho tập thể có tương đối nhiều thành tích; tặng hoặc truy tặng cho cá nhâncó công trạng, lập được các thành tích hoặc bao gồm quá trình cống hiến lâu nhiều năm trong cơ quan, tổ chức, đối chọi vị.

2. Huân chương gồm:

a) “Huân chương Sao vàng”;

b) “Huân chương hồ ChíMinh”;

c) “Huân chương Độc lập” hạngNhất, hạng Nhì, hạng Ba;

d) “Huân chương Quân công” hạngNhất, hạng Nhì, hạng Ba;

đ) “Huân chương Lao động” hạngNhất, hạng Nhì, hạng Ba;

e) “Huân chương đảm bảo an toàn Tổ quốc”hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

g) “Huân chương Chiến công”hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

h) “Huân chương Đại đoàn kếtdân tộc”;

i) “Huân chương Dũng cảm”;

k) “Huân chương Hữu nghị”.

Điều 34. “Huân chương Sao vàng”

1. “Huânchương Sao vàng” là huân chương cao niên nhất của nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. “Huânchương Sao vàng” để khuyến mãi hoặc truy khuyến mãi ngay cho cá thể chấphành tốt chủ trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước và đạt một trong số tiêu chuẩn sau đây:

a) có nhiều công lao khổng lồ lớn, đặc biệt xuất sắctrong sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc;

b) có không ít công lao to lớn, đặc trưng xuất dung nhan đốivới quốc gia thuộc 1 trong các các lĩnh vực chính trị, gớm tế, buôn bản hội, văn hóa,nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc lĩnh vựckhác.

3. “Huân chương Sao vàng” để bộ quà tặng kèm theo cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quancủa Quốc hội đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được khuyến mãi “Huân chương HồChí Minh” và sau đó có thường xuyên từ 25 năm trở lên tới thờiđiểm đề xuất lập được nhiều thành tích đặc trưng xuất sắc, gồm phạmvi ảnh hưởng rộng với có nhân tố mới vượt trội cho toàn quốc học tập;

b) gồm bề dày truyền thống, gồm cônglao to bự trong sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng, của dân tộc;nội cỗ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể vào sạch, vững vàng mạnh.

4. “Huânchương Sao vàng” để bộ quà tặng kèm theo cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổngcục và tương tự thuộc bộ Quốc phòng, hệ lực lượngtrong Công an nhân dân, tổng cục và tương tự thuộc Bộ, ban, ngành đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đã được khuyến mãi “Huân chương HồChí Minh” và kế tiếp có thường xuyên từ 25 năm trở lên đếnthời điểm ý kiến đề nghị lập được không ít thành tíchđặc biệt xuất sắc, gồm phạm vi tác động rộng và có yếu tố mới vượt trội cho cảnước học tập tập;

b) tất cả bề dày truyền thống, bao gồm cônglao to mập trong sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng, của dân tộc;nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

5. Bè cánh đã được tặng ngay “Huânchương hồ nước Chí Minh” lần tiếp theo sau thì thời hạn và tiêuchuẩn đề nghị tặng ngay “Huân chương Sao vàng” được tính từ khi được tặng ngay “Huân chương hồ nước ChíMinh” lần gần nhất.

6. “Huânchương Sao vàng” để khuyến mãi cho nguyên thủ non sông nướcngoài có công lao to lớn lớn so với nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa nước ta được Bộ, ban, ngành công nhận và đề nghị.

7. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể đối tượng, tiêuchuẩn khen thưởng “Huân chương Sao vàng” so với trường hợp qui định tại điểm akhoản 2 Điều này.

Điều 35. “Huân chương hồ nước Chí Minh”

1. “Huân chương hồ Chí Minh” để khuyến mãi hoặc truy vấn tặngcho cá nhân chấp hành giỏi chủ trương của Đảng, chủ yếu sách, phápluật trong phòng nước với đạt một trong những tiêu chuẩn sau đây:

a) tất cả công lao to lớn lớn, đặc biệt xuất nhan sắc trong sựnghiệp bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc;

b) có nhiều thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc, tất cả phạmvi tác động và nêu gương trong việt nam thuộc một trong các nghành nghề chính trị,kinh tế, xóm hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh,đối nước ngoài hoặc nghành nghề khác.

2. “Huân chương hồ Chí Minh” để tặngcho Bộ, ban, ngành, tỉnh, phòng ban của Quốc hội đạtcác tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập”hạng tuyệt nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng tốt nhất và kế tiếp có liên tiếp từ10 năm trở lên tới thời điểm ý kiến đề xuất lập được các kết quả đặcbiệt xuất sắc, bao gồm phạm vi tác động rộng và có nhân tố mới tiêubiểu cho toàn quốc học tập;

b) có bề dày truyền thống, tất cả cônglao to mập trong sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng, của dân tộc;nội bộ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.

3. “Huânchương hồ nước Chí Minh” để tặng kèm cho quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổngcục và tương tự thuộc bộ Quốc phòng, hệ lực lượngtrong Công an nhân dân, tổng cục và tương đương thuộc Bộ, ban, ngành đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập”hạng tốt nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng nhất và tiếp nối có liên tiếp từ10 năm trở lên đến mức thời điểm kiến nghị lập được các thành tích đặcbiệt xuất sắc, bao gồm phạm vi tác động rộng với có yếu tố mới tiêubiểu cho toàn quốc học tập;

b) gồm bề dày truyền thống, gồm cônglao to béo trong sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng, của dân tộc;nội bộ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể vào sạch, vững vàng mạnh.

4. đồng minh đãđược tặng ngay “Huân chương hồ nước Chí Minh” và tiếp đến có tiếp tục từ 15 năm trở lên tới thời điểm ý kiến đề nghị lậpđược nhiều kết quả xuất sắc; nội cỗ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng,đoàn thể trong sạch, vững mạnh bạo thì được xét tặng ngay “Huân chương HồChí Minh” lần tiếp theo. Trong thời hạn đó, trường hợp được tặng “Huân chương Độc lập” hạng nhất hoặc “Huân chương Quân công” hạng tốt nhất thì tiêu chuẩn chỉnh để khuyến mãi ngay “Huânchương hồ Chí Minh” lần tiếp theo thực hiện theo nguyên lý tại khoản 3 Điềunày.

5. “Huânchương hồ nước Chí Minh” để tặng cho người nước ngoài có công huân to lớn đối với nước cùng hòaxã hội công ty nghĩa vn được Bộ, ban, ngành công nhận vàđề nghị.

6. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể đốitượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương hồ Chí Minh” so với trường hòa hợp quyđịnh trên điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 36.“Huân chương Độc lập” hạng Nhất

1.“Huân chương Độc lập” hạng Nhất nhằm tặnghoặc truy tặng ngay cho cá thể chấp hành xuất sắc chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của nhà nước cùng đạt một trong các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) gồm quá trình cống hiến lâu lâu năm trong cơ quan,tổ chức, 1-1 vị;

b) gồm thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc, có phạm vi ảnhhưởng cùng nêu gương trong đất nước hình chữ s thuộc một trong các các nghành nghề chính trị, kinhtế, buôn bản hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối nước ngoài hoặc lĩnh vựckhác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng Nhấtđể khuyến mãi cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, phòng ban của Quốc hội nhândịp lưu niệm ngày ra đời năm tròn cùng đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập”hạng Nhì;

b) Lập được thành tích quan trọng đặc biệt xuấtsắc, bao gồm bề dày truyền thống, gồm công lao to bự trong sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng,của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thểtrong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Độclập” hạng duy nhất để tặng cho bọn không thuộc đối tượng quy định trên khoản 2Điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng“Huân chương Độc lập” hạng nhị và tiếp đến có thường xuyên từ10 năm trở lên tới mức thời điểm ý kiến đề nghị được công nhận kết thúc xuất sắc trọng trách hoặc giành danh hiệu “Tập thể lao rượu cồn xuất sắc”, trong thời gian đó bao gồm 03 lần được tặng “Cờthi đua của chính phủ” cùng 01 lần được khuyến mãi “Bằng khen của Thủ tướng chính phủ”hoặc bao gồm 03 lần được khuyến mãi “Cờ thi đua của bao gồm phủ” với 02 lần được tặng cờ thiđua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội bộđoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể vào sạch, vững vàng mạnh.

4. “Huân chương Độc lập” hạng Nhấtđể tặng cho cá nhân, đàn người nước ta định cư làm việc nước ngoài, cá nhân, tậpthể người nước ngoài tôn trọng độc lập, nhà quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ,luật pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của nước ta và bao gồm thành tích quánh biệtxuất sắc so với nước cộng hòa xóm hội chủ nghĩa nước ta được Bộ, ban, ngành, tỉnhcông nhận với đề nghị.

5. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể đối tượng, tiêuchuẩn tâng bốc “Huân chương Độc lập” hạng Nhất so với trường hợp phương tiện tạiđiểm a khoản 1 Điều này.

Điều 37. “Huân chương Độc lập” hạng Nhì

1. “Huân chương Độc lập” hạng hai để bộ quà tặng kèm theo hoặctruy tặng kèm cho cá thể chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chínhsách, pháp luật ở trong phòng nước với đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) có quá trình hiến đâng lâu lâu năm trong cơ quan,tổ chức, đối kháng vị;

b) Lập được nhiều thành tích xuất sắc, có phạmvi tác động và nêu gương trong việt nam thuộc một trong các nghành chính trị,kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối nước ngoài hoặc lĩnhvực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng Nhìđể tặng ngay cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, phòng ban của Quốc hội nhândịp đáng nhớ ngày ra đời năm tròn và đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng ngay “Huân chương Độc lập”hạng Ba;

b) có tương đối nhiều thành tích xuất sắc,có bề dày truyền thống, tất cả công lao to mập trong sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng, củadân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thểtrong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Độc lập” hạng Nhìđể khuyến mãi cho bằng hữu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này với đạtcác tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng “Huân chương Độc lập”hạng bố và tiếp nối có thường xuyên từ 10 năm trở lên đếnthời điểm đề nghị được công nhận xong xuất sắc trách nhiệm hoặcđạt thương hiệu “Tập thể lao cồn xuất sắc”, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờthi đua của chủ yếu phủ”, 01 lần được khuyến mãi “Bằng khen của Thủ tướng thiết yếu phủ” và01 lần được khuyến mãi ngay bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng kèm “Cờthi đua của thiết yếu phủ”, 02 lần được tặng ngay cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh và01 lần được bộ quà tặng kèm theo bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội bộđoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4.“Huân chương Độc lập” hạngNhì để khuyến mãi cho cá nhân, bầy đàn người nước ta định cư làm việc nước ngoài, cá nhân,tập thể người quốc tế tôn trọng độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn vẹnlãnh thổ, hiện tượng pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của việt nam và có tương đối nhiều thànhtích xuất sắc so với nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa việt nam được Bộ, ban,ngành, tỉnh thừa nhận và đề nghị.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể đối tượng, tiêuchuẩn tâng bốc “Huân chương Độc lập” hạng Nhì so với trường hợp chế độ tạiđiểm a khoản 1 Điều này.

Điều 38. “Huân chương Độc lập” hạng Ba

1.“Huân chương Độc lập” hạng bố để khuyến mãi ngay hoặctruy bộ quà tặng kèm theo cho cá thể chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chínhsách, pháp luật của nhà nước với đạt một trong số tiêu chuẩn sau đây:

a) Có quy trình cống hiếnlâu dài trong cơ quan, tổ chức, 1-1 vị;

b) Lập được thành tựu xuất sắc, bao gồm phạm vi ảnhhưởng và nêu gương trong toàn nước thuộc 1 trong các các nghành nghề chính trị, kinhtế, làng mạc hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, đối ngoại hoặc lĩnh vựckhác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng bố đểtặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, phòng ban của Quốc hội nhân dịpkỷ niệm ngày ra đời năm tròn lập được nhiều thành tích xuất sắc; gồm bề dày truyền thống; cócông lao to mập trong sự nghiệp bí quyết mạng của Đảng, củadân tộc; nội bộ đoàn kết; tổchức đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh.

3. “Huân chương Độclập” hạng cha để tặng kèm cho đồng chí không thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định tại khoản 2 Điềunày với đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đã được tặng “Huânchương Lao động” hạng tốt nhất và tiếp đến có liên tục từ 10năm trở lên đến thời điểm đề xuất được công nhận dứt xuất sắc trọng trách hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao đụng xuất sắc”,trong thời gian đó bao gồm 02 lần được bộ quà tặng kèm theo “Cờ thi đua của chính phủ” cùng 01 lần đượctặng “Bằng khen của Thủ tướng thiết yếu phủ” hoặc có02 lần được bộ quà tặng kèm theo “Cờ thi đua của chủ yếu phủ” và 02 lần đượctặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

b) Nội bộđoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

c) Có quy trình xây dựng và cải cách và phát triển từ 30 năm trở lên.

4. “Huân chương Độc lập” hạng cha để khuyến mãi ngay cho cá nhân, đồng minh ngườiViệt nam định cư ngơi nghỉ nước ngoài, cá nhân, bè bạn người quốc tế tôntrọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ, phương pháp pháp, phong tục, tập quán tốt đẹp của việt nam vàcó các kết quả xuất sắc so với nước cùng hòa làng hộichủ nghĩa việt nam được Bộ, ban, ngành, tỉnhcông nhận và đề nghị.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết đốitượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Độc lập” hạng Ba đối với trường hợpquy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 39. “Huân chương Quân công” hạng Nhất

1.“Huân chương Quân công” hạng Nhất để tặnghoặc truy bộ quà tặng kèm theo cho cá thể chấp hành giỏi chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của nhà nước và đạt một trong những tiêu chuẩn sau đây:

a) có quá trình hiến đâng lâu nhiều năm trong lực lượngvũ trang nhân dân;

b) Lập được thành tích quan trọng đặc biệt xuất dung nhan trongchiến đấu, ship hàng chiến đấu, huấn luyện, xây dừng lực lượng, củng cụ nền quốcphòng toàn dân, nền bình yên nhân dân được nêu gương vào toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạng Nhấtđể tặng cho bộ Quốc phòng, bộ Công an nhân thời cơ kỷ niệm ngày ra đời năm trònvà đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đã được khuyến mãi “Huân chương Quâncông” hạng Nhì;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuấtsắc, tất cả công lao to to trong sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

3. “Huân chươngQuân công” hạng tuyệt nhất để tặng cho đồng minh trong Quân team nhân dân, Công an nhândân đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đã được tặng ngay “Huân chương Quân công” hạng nhị và sau đó có liên tiếp từ 10 năm trở lên tới thời điểm kiến nghị được công nhận hoànthành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Đơnvị quyết thắng”, trong thời gian đó gồm 03 lần đượctặng “Cờ thi đua của bao gồm phủ” và 01 lần được khuyến mãi ngay “Bằng khen của Thủ tướngChính phủ” hoặc có 03 lần được tặng ngay “Cờ thi đua của thiết yếu phủ” cùng 02 lần được tặngcờ thi đua của bộ Quốc phòng hoặc bộ Công an;

b) Nội bộ đoànkết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.

4. Cơ quan chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêuchuẩn khen thưởng “Huân chương Quân công” hạng Nhất đối với trường đúng theo quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 40. “Huân chương Quân công” hạng Nhì

1.“Huân chương Quân công” hạng Nhì để tặnghoặc truy bộ quà tặng kèm theo cho cá nhân chấp hành xuất sắc chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật ở trong nhà nước và đạt một trong số tiêu chuẩn sau đây:

a) bao gồm quá trình cống hiến lâu lâu năm trong lực lượngvũ trang nhân dân;

b) Lập được rất nhiều thành tích xuất dung nhan trong chiếnđấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, kiến tạo lực lượng, củng thay nền quốc phòngtoàn dân, nền an ninh nhân dân được nêu gương vào toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạngNhì để tặng cho cỗ Quốc phòng, bộ Công an nhân dịp kỷ niệm ngày ra đời nămtròn với đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được khuyến mãi ngay “Huân chương Quâncông” hạng Ba;

b) Lập được không ít thành tích xuấtsắc, có công lao to to trong sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng, của dân tộc;nội cỗ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể vào sạch, vững vàng mạnh.

3. “Huân chươngQuân công” hạng hai để khuyến mãi cho bọn trong Quân nhóm nhân dân, Công an nhândân đạt những tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng ngay “Huân chương Quân công” hạng Bavà sau đó có tiếp tục từ 10 nămtrở lên đến thời điểm ý kiến đề nghị đượccông nhận xong xuất sắc trách nhiệm hoặc đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, trong thời hạn đó gồm 02 lần được khuyến mãi “Cờ thi đua của thiết yếu phủ”, 01lần được tặng ngay “Bằng khen của Thủ tướng thiết yếu phủ” cùng 01 lần được tặng bằng khencủa bộ Quốc chống hoặc cỗ Công an hoặc có 02 lần được tặng ngay “Cờ thi đua củaChính phủ”, 02 lần được tặng kèm cờ thi đua của cục Quốc phòng hoặc cỗ Công an và 01lần được tặng bằng khen của bộ Quốc phòng hoặc bộ Công an;

b) Nội cỗ đoàn kết; tổ chức triển khai đảng, đoàn thể trong sạch, vững vàng mạnh.

4. Cơ quan chính phủ quy định chi tiết đối tượng, tiêuchuẩn tán dương “Huân chương Quân công” hạng Nhì so với trường đúng theo quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 41. “Huân chương Quân công” hạng Ba

1.“Huân chương Quân công” hạng bố để tặnghoặc truy bộ quà tặng kèm theo cho cá thể chấp hành tốt chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật ở trong nhà nước với đạt một trong những tiêu chuẩn sau đây:

a) tất cả quá trình góp sức lâu lâu năm trong lực lượngvũ trang nhân dân;

b) Lập được kết quả xuất nhan sắc trong chiến đấu,phục vụ chiến đấu, huấn luyện, thi công lực lượng, củng gắng nền quốc chống toàndân, nền an ninh nhân dân được nêu gương vào toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạng Bađể tặng ngay cho bộ Quốc phòng, cỗ Công an nhân ngày kỷ niệm ngày ra đời năm trònlập được kết quả xuất sắc; tất cả công lao to to trong sự nghiệp giải pháp mạng củaĐảng, của dân tộc; nội bộ đoàn kết;tổ chức đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh.

3. “Huân chươngQuân công” hạng tía để tặng ngay cho tập thể trong Quân team nhân dân, Công an nhândân đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

a) Đã được bộ quà tặng kèm theo “Huân chương Bảo vệTổ quốc” hạng độc nhất vô nhị và tiếp nối có liên tục từ 10 năm trở lên đến mức thời điểm đề nghịđược công nhận dứt xuất sắc trọng trách hoặc đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”,trong thời gian đó gồm 02 lần được tặng ngay “Cờ thi đua của chính phủ” và 01 lần đượctặng “Bằng khen của Thủ tướng chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng kèm “Cờ thi đua củaChính phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của cục Quốc chống hoặc bộ Công an;

b) Nội cỗ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể vào sạch, vững vàng mạnh;

c) bao gồm quátrình thiết kế và cách tân và phát triển từ 30 năm trở lên.

4. Cơ quan chính phủ quy định cụ thể đối tượng, tiêuchuẩn tán thưởng “Huân chương Quân công” hạng Ba đối với trường hợp quy định tạiđiểm a khoản 1 Điều này.

Điều 42. “Huân chương Lao động” hạng Nhất

1.“Huânchương Lao động” hạng tuyệt nhất để khuyến mãi hoặc truy tặng kèm cho cá thể chấp hành giỏi chủtrương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước cùng đạt một trong các tiêuchuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích quan trọng xuất nhan sắc độtxuất trong lao động, công tác, sản xuất, ghê doanh, học tập tậpvà nghiên cứu và phân tích khoa học hoặc nghành nghề khác, gồm phạm vi ảnh hưởngvà nêu gương trong toàn quốc;

b) Được phần thưởng cao của thếgiới;

c) gồm phát minh, sáng tạo được ứng dụng mang lại hiệuquả cao, bao gồm phạm vi ảnh hưởng và nêu gương vào toàn quốchoặc có công trình khoa học tập và công nghệ hoặc cửa nhà xuất sắc tiêu biểu cấp đơn vị nước được cơ quan, tổ chức triển khai cóthẩm quyền công nhận;

d) có tương đối nhiều đóng góp phệ vào sựphát triển tài chính - xã hội của đất nước, đảm bảo an toàn an sinh làng mạc hội, từ thiện nhânđạo, ứng dụng tân tiến khoa học, kỹ thuật;

đ) Đã được tặng“Huân chương Lao động” hạng Nhì và sauđó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểmđề nghị được công nhận ngừng tốt trách nhiệm trở lên, trongthời gian đó gồm từ 03 năm trở lên được công nhận xong xuôi xuất sắc đẹp nhiệm vụvà tất cả 02 lần được khuyến mãi danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành,tỉnh;

e) Có quy trình cốnghiến lâu bền hơn trong cơ quan, tổ chức, solo vị.

2. “Huân chươngLao động” hạng tốt nhất để khuyến mãi ngay hoặc truytặng mang lại công nhân, dân cày chấp hành xuất sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong nhà nước và đạtmột trong những tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt một trongcác tiêu chuẩn chỉnh quy định tại các điểm a, b, c cùng d khoản 1 Điều này;

b) người công nhân có03 sáng sủa kiến mang lại giá trị cao, hữu ích ích thiết thực cùng có góp phần trong câu hỏi đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nângcao trình độ chuyên môn, tay nghề được Bộ, ban, ngành, tỉnh giấc công nhận;

c) Nông dân có 03 ý tưởng sáng tạo được áp dụng có kết quả trong phạmvi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh, mang về giátrị cao, có lợi ích thiết thựchoặc tất cả mô hìnhsản xuất hiệu quả và ổn định từ 05 nămtrở lên, hỗ trợ nhiều hộ nông dânpháttriển chế tạo và chế tác việc tạo cho nhiều lao động được Bộ, ban, ngành, thức giấc công nhận.

3. “Huân chương Lao động” hạng độc nhất để tặng ngay hoặc truy tặng ngay cho doanh nhân, trí thức,nhà khoa học chấp hành xuất sắc chủ trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước với đạtmột trong những tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b,c cùng d khoản 1 Điều này.

4. “Huân chươngLao động” hạng tuyệt nhất để tặng ngay cho tập thể bao gồm nội bộ đoàn kết,chấp hành giỏi chủ trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước cùng đạt một trong những tiêuchuẩn sau đây:

a) Lập được thànhtích đặc trưng xuất sắc bỗng dưng xuất, gồm phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toànquốc được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

b) có tương đối nhiều đóng góp phệ vào sựphát triển tài chính - xã hội của đất nước, đảm bảo an sinh thôn hội, tự thiện nhânđạo, ứng dụng văn minh khoa học, kỹ thuật;

c) có thành tíchđặc biệt xuất sắc, được bình xét lúc sơ kết, tổng kếtphong trào thi đua do quản trị nước, Thủ tướng cơ quan chính phủ phát động;

d) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì với sauđó có thường xuyên từ 05 năm trở lên tới mức thời điểm đề xuất được công nhận kết thúc xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao cồn xuất sắc”, trong thời hạn đó gồm 02 lần được tặng kèm “Cờ thi đuacủa chủ yếu phủ” hoặc gồm 01 lần được khuyến mãi “Cờ thi đua của bao gồm phủ” với 02 lần đượctặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành,tỉnh hoặc có 04 lần được khuyến mãi cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, thức giấc hoặc có 04lần được khuyến mãi ngay bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh so với tập thể ko thuộc đốitượng được tặng kèm cờ thi đua.

5. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính khác chấp hành tốt chủ trươngcủa Đảng, chủ yếu sách, lao lý củaNhà nước và đạt một trong những tiêu chuẩn quy định tại khoản4 Điều này.

6. “Huân chương Lao động” hạng độc nhất để tặng ngay cho cá nhân, số đông người nước ta định cư nghỉ ngơi nước ngoài, cá nhân, tập thểngười quốc tế tôn trọng độc lập, nhà quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ,luật pháp, phong tục, tập quántốt rất đẹp của việt nam và bao gồm thànhtích đặc biệt quan trọng xuất sắc đóng góp vào sự phân phát triển kinh tế - xã hội của nước Cộnghòa buôn bản hội chủ nghĩa vn được Bộ, ban, ngành, tỉnh thừa nhận và đề nghị.

7. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể đốitượng, tiêu chuẩn khen thưởng “Huân chương Lao động”hạng Nhất đối với trường hợp điều khoản tại điểm b và điểm e khoản1 Điều này.

Điều 43. “Huân chương Lao động” hạng Nhì

1.“Huân chươngLao động” hạng nhị để bộ quà tặng kèm theo hoặc truy tặng kèm cho cá thể chấp hành tốt chủ trươngcủa Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước và đạt một trong các tiêu chuẩnsau đây:

a) Lập được thànhtích xuất sắc đột nhiên xuất trong lao động, công tác, sảnxuất, gớm doanh, học hành và nghiên cứu và phân tích khoa học hoặc nghành nghề khác, gồm phạm vi ảnh hưởng và nêu gương vào Bộ, ban,ngành, tỉnh;

b) Được giải thưởngquốc tế tối đa của quần thể vực;

c) gồm phát minh, trí tuệ sáng tạo được ứng dụng đem lại hiệuquả cao, tất cả phạm vi ảnh hưởng và nêu gương vào Bộ, ban, ngành, thức giấc hoặc cócông trình công nghệ và technology hoặc công trình xuất sắctiêu biểu cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh;

d) Có góp sức lớn vào sự pháttriển kinh tế - thôn hội của đất nước, bảo đảm an sinh xóm hội, từ bỏ thiện nhân đạo,ứng dụng văn minh khoa học, kỹ thuật;

đ) Đã được tặng ngay “Huân chương Lao động” hạng bố và tiếp nối có liên tục từ 05 năm trở lên trên được công nhận kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên, trongthời gian đó tất cả từ 02 năm trở lên trên được công nhận xong xuất nhan sắc nhiệm vụvà gồm 01 lần được tặng kèm danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành,tỉnh;

e) Có quá trình cốnghiến lâu dài hơn trong cơ quan, tổ chức, solo vị.

2. “Huân chươngLao động” hạng hai để khuyến mãi hoặc truytặng cho công nhân, dân cày chấp hành giỏi chủ trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước cùng đạtmột trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt một trongcác tiêu chuẩn chỉnh quy định tại những điểm a, b, c cùng d khoản 1 Điều này;

b) Công nhân có 02 sáng sủa kiến mang lại giá trị cao,có lợi ích thiết thực cùng có góp phần trong vấn đề đào tạo, bồidưỡng, trợ giúp đồng nghiệp nâng cấp trình độ chăm môn, kỹ năng tay nghề được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

c) Nông dân bao gồm 02 sáng kiến được áp dụng có công dụng trongphạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh, sở hữu lạigiá trị cao và hữu dụng ích thực tế hoặc có quy mô sản xuất hiệu quả và định hình từ 04năm trở lên, hỗ trợ nhiều hộ nông dânphát triển tiếp tế và chế tác việclàm cho tất cả những người lao động được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

Xem thêm: Ta Không Thành Tiên Review, Review Truyện Ta Không Thành Tiên

3. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng hoặc truy khuyến mãi cho doanh nhân, trí thức,nhà khoa học chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của phòng nước và đạtmột trong những tiêu chuẩn chỉnh quy định tại những điểm a, b,c với d khoản 1 Điều này.

4. “Huân chươngLao động” hạng nhì để tặng kèm cho tập thể có nội bộ đoàn kết,chấp hành giỏi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong phòng nư